Απόσυρση

1                                    2

 

 

  • Παράδοση: Το τελευταίο άτομο το οποίο έχει την κυριότητα του αυτοκινήτου το πηγαίνει στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Chevrolet που λαμβάνει μέρος. Εκεί ελέγχουν το όχημα και εκδίδουν ένα Πιστοποιητικό Καταστροφής (CoD), το οποίο είναι απαραίτητο για την αποκαταχώρισή του.
  • Προ-χειρισμός και απορρύπανση: Πρώτα αφαιρείται η μπαταρία και ουδετεροποιούνται οι αερόσακοι. Κατόπιν απομακρύνονται όλα τα καύσιμα και τα άλλα λειτουργικά υγρά (δηλαδή στα φρένα, τα υγρά κλιματισμού, τα λάδια του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων) .
  • Αποσυναρμολόγηση: Μετά αποσυναρμολογείται το αυτοκίνητο και τα εξαρτήματα είτε σημαίνονται ως χρησιμοποιημένα μέρη ή χρησιμοποιούνται ως βάση για τα μέρη τα οποία κατασκευάζονται εκ νέου. Όλα τα άλλα μέρη ανακυκλώνονται εάν αυτό είναι οικονομικά βιώσιμο.
  • Αποθήκευση: Τα επικίνδυνα υλικά συλλέγονται και απορρίπτονται σε ειδικά κέντρα για ανάκτηση ή ασφαλή απόρριψη.
  • Τεμαχισμός: Τα προ-επεξεργασμένα αμαξώματα μεταφέρονται για τεμαχισμό κατά τον οποίο ξεχωρίζονται τα ανακυκλώσιμα σε τμήματα και είδη για την περαιτέρω ανακύκλωση ή ανάκτηση.
  • Τεχνολογία: Μετά τον Τεμαχισμό (PST) Αυτά τα ξεχωρισμένα υλικά τα επεξεργάζονται με χρήση διαφόρων τεχνολογιών (μαγνήτες, δινορεύματα, επίπλευση) για την αφαίρεση των τμημάτων των υλικών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πολύτιμες μεταποιημένες πρώτες ύλες.

 

Ανακύκλωση/Ανάκτηση /Υγειονομική ταφή αποβλήτων

Τμήματα υλικών από τον τεμαχισμό και από τις μονάδες PST μπορούν να ανακυκλωθούν (π.χ. ως αντικατάστατο κάρβουνου σε υψικαμίνους, μέσα αποστράγγισης στις μονάδες υδάτων αποχέτευσης) ή να ανακτηθούν στη βιομηχανία τσιμέντων. Αυτή η διαδικασία καθιστά δυνατή την ανακύκλωση του 85% του οχήματος και μειώνει σημαντικά το ποσό των αποβλήτων για τα οποία απαιτείται υγειονομική ταφή .
* Η δωρεάν απόσυρση ισχύει μόνον κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Οι κύριες προϋποθέσεις είναι:

  1. Μόνον για οχήματα έως 9 θέσεων ή Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα έως 3,5 τόνους.
  2. Δεν λείπουν σημαντικά μέρη ή εξαρτήματα.
  3. Το όχημα δεν περιέχει μη αυτοκινητιστικά απορρίμματα.
  4. Τα αρχικά χαρτιά του οχήματος έχουν παραδοθεί μαζί με το όχημα.

Όλες οι συμβαλλόμενες εγκαταστάσεις αποσυναρμολόγησης καλύπτουν όλες τις νομικές απαιτήσεις και έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους ειδικούς συμφώνως προς την νομοθεσία περί ανακύκλωσης ELV. Κάθε μια από αυτές τις εγκαταστάσεις, όλες οι διαδικασίες και η τεκμηρίωση όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων γραμμών υλικών έχουν επίσης ελεγχθεί και από τους δικούς μας ειδικούς στην ανακύκλωση. Η εκπλήρωση των αυστηρών απαιτήσεων της Chevrolet διασφαλίζεται μέσω όλων αυτών των εταιρειών.